Våra tjänster

- anpassade för såväl individ, grupp som organisation

Direktkontakt till företagshälsovården

0431 - 25759

Ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om ditt företags behov.

Så här säger några av våra företagskunder

Förebyggande företagshälsovård

Vi bidrar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa orsakad av individuella och miljömässiga faktorer.


- Skräddarsydda hälsokontroller

- Stresshantering

- Vaccinationer

- Utbildningar i friskvård, sömn och stress

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande så att ohälsa, risker och olycksfall förebyggs.


- Arbetsmiljökartläggningar

- Riskanalyser

- Skyddsronder

- Medicinska kontroller

- Arbetsplatsutformningar

- Ergonomiska genomgångar och utbildning

- Riktade utbildningar ex Isocyanater,

   Vibrationer, Buller

Rehabilitering

Vi kan hjälpa till med att fånga tidiga signaler på ohälsa och ge stöd i rehabiliteringsprocessen.


- Rehabiliteringsutredning

- Arbetsförmågebedömning -teambaserad

- Risk- och missbruk


Har Du frågor eller funderingar om alkohol, läkemedel, narkotika på Din arbetsplats?

Vi kan ge Dig som kund hjälp och stöd vid akuta situationer, svåra samtal, policyöversyn eller rehabiliteringsfrågor i samband med missbruk på arbetsplatsen.

Organisationsutveckling

Vi tillhandahåller kompetens för stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör psykosocial arbetsmiljö


- Stöd vid förändringsarbete

- Psykologisk rådgivning samt praktisk konflikt-   och krishantering

- Stödsamtal

- Utbildningar för personal och ledningsgrupper, ledarcoachning

Arbetsrelaterad akut sjukvård

Vi erbjuder oss att ta hand om din personal vid olycka/skada i arbetet.  Vi tar också hand om icke arbetsrelaterade akuta sjukdomstillstånd hos dina anställda även då vederbörande inte är listad på vår familjeläkarenhet (vanlig besökstaxa enligt Region Skåne gäller).

Du får företagshälsovård med extra kvalitet och kontinuitet.